6137787496

O NAS

Centrum Edukacyjno – Konsultingowe MELETE zosta³o utworzone, jako odpowied¼ na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe i profesjonalnie przygotowane us³ugi edukacyjne oraz doradcze.

Staramy siê po³±czyæ to, co zwykle jest trudne do po³±czenia, czyli profesjonalizm z konkurencyjno¶ci± kosztow±.

Nasz± firmê tworzy grupa m³odych, ale ju¿ do¶wiadczonych ekspertów z zakresu zarz±dzania, których zadaniem jest w³a¶ciwe przygotowanie najlepszej oferty szkoleniowej i doradczej.

Korzystamy z us³ug najwy¿szej klasy trenerów i ekspertów-doradców na rynku. G³ówne obszary wspó³pracy z klientami to, szkolenia, doradztwo prawne i biznesowe, wspieranie procesów zmian w organizacji. Specjalizujemy siê w zwiêkszaniu efektywno¶ci procesu wytwarzania, planowania produkcji i logistyki.

Nasze szkolenia oraz imprezy integracyjne organizujemy w o¶rodkach o sprawdzonej renomie i jako¶ci ¶wiadczonych us³ug.

Dok³adamy starañ, aby czas spêdzony podczas szkolenia pozwala³ na odpoczynek i w³a¶ciwy, szeroko pojêty relaks.

Nasz cel to spe³nienie w 100 % oczekiwañ naszych klientów. Chcemy d±¿yæ do doskona³o¶ci.

 
 
© IT-NET Partner